Privacyverklaring BANSPA

BANSPA hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en houdt zich aan de wet- en regelgeving hieromtrent. Dit houdt concreet in dat we:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en het type persoonsgegevens worden hieronder beschreven;
 • enkel die persoonsgegevens verwerken welke minimaal nodig zijn voor de aangegeven doeleinden;
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • technische en organisatorische maatregelen hebben genomen, zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partners, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Via deze privacyverklaring informeren we u op een duidelijke en transparante manier hoe de BANSPA precies omgaat met uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring nog vragen of bemerkingen heeft, kunt u met ons contact opnemen via:

BANSPA Secretariaat
p/a Tracé Brussel vzw
Antwerpselaan 26
1000 Brussel
info@banspa.brussels

BANSPA

BANSPA staat voor Brusselse Adviesraad van Nederlandstalige Sociale Partners. BANSPA verleent advies aan de Brusselse en Vlaamse regeringen over de thema’s werk, opleiding en onderwijs. Waar het Brusselse beleid raakvlakken heeft met het Vlaamse, adviseert BANSPA de beleidsvorming.

Aan wie is deze privacyverklaring gericht?

BANSPA wil iedereen die dit wenst op de hoogte houden van zijn werking als Brusselse adviesraad over thema’s op het raakvlak van werk, opleiding en onderwijs.
De website is zowel toegankelijk voor het grote publiek, als specifiek voor de leden, die met een toegangscode ook interne vergaderdocumenten op de website kunnen terugvinden.

Dit deel van de privacyverklaring is enkel van toepassing op de gebruikers van onze website die als lid van de BANSPA een login ontvingen.

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

  De persoonsgegevens worden door BANSPA verwerkt voor volgende doeleinden en rechtsgronden:
 • informatieverstrekkend: het geven van toegang aan de leden tot de website voor documentatie en achtergrond.
 • dit gebeurt op grond van toestemming; u heeft steeds het recht om de gegeven toestemming te allen tijde in te trekken.

Welke persoongegevens verwerken wij?

 • identiteitsgegevens: naam, voornaam, login, paswoord
 • contactgegevens: e-mail
 • organisatiegegevens: naam organisatie

Hoe verzamelen we persoonsgegevens?

We verzamelen enkel persoonsgegevens die u zelf aan ons meedeelt.

Wij maken op onze website gebruik van cookies en verwante technieken. Cookies zijn kleine gegevens- of tekstbestanden die op uw computer of mobiele apparaat worden geïnstalleerd wanneer u de website bezoekt of een onlinedienst gebruikt. Ze laten toe om uw webbrowser of toestel te herkennen en houden gegevens over uw surfgedrag bij. In onze cookieverklaring vindt u meer informatie. In de cookie-instellingen kunt u per type cookie toestemming geven of weigeren.

Wij verzamelen geen persoonsgegevens via derden.

Verstrekking en uitwisseling van gegevens

De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij (externe dienstverlener) voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving (webhosting, mailhosting, …)

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan externe dienstverleners (verwerkers) waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten (of dezelfde bepalingen hebben overgenomen in de contractvoorwaarden).

Met externe dienstverleners (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Op geen enkel moment verkopen of verhuren wij uw persoonsgegevens aan derde partijen.
Wij geven uw persoonsgegevens ook nooit door aan derden voor commerciële doeleinden.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte.

Bewaartermijn

BANSPA gebruikt persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Wanneer u geen lid meer bent van BANSPA, worden uw gegevens en login op de website meteen verwijderd.

Uw rechten

Om uw rechten uit te oefenen die hieronder worden opgesomd, vragen we u om u adequaat te identificeren. Dit om misbruik te voorkomen.

Recht van inzage

U heeft het recht om gratis kennis te nemen van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben, alsook van het specifieke karakter van de verwerking, met inbegrip van het doel van de verwerking van deze gegevens. U mag hiervoor steeds een kopie van uw gegevens opvragen.

Recht op verbetering en verwijdering

U mag vragen dat de persoonsgegevens die op u betrekking hebben zo snel mogelijk worden gewist wanneer die gegevens niet langer noodzakelijk zijn ten aanzien van de doeleinden waarvoor ze werden verzameld of verwerkt. U kan uw persoonsgegevens ook laten aanpassen of verbeteren.

Recht op beperking of verzet

U mag eisen dat de verwerking van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben, beperkt worden wanneer u de juistheid van die gegevens betwist (beperking voor de duur die nodig is om de juistheid van de gegevens te verifiëren) of u verzetten tegen de verwerking van de gegevens.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U heeft het recht de persoonsgegevens die op u betrekking hebben, te ontvangen in een gestructureerd, gangbaar en leesbaar formaat. U heeft eveneens het recht om die gegevens door te geven aan een derde.

Recht om een klacht in te dienen

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u in de eerste plaats om rechtstreeks contact met ons op te nemen via info@banspa.brussels met een motivatie van uw vraag.
Wij kunnen u vragen zich te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan uw verzoeken.

Uiteraard kan u ook een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
02 274 48 00
www.gegevensbeschermingsautoriteit.be
contact@apd-gba.be

Beveiliging van de gegevens

BANSPA als secretariaat (Tracé Brussel vzw) heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

 • Hanteren van een wachtwoordbeleid;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens, en zijn verplicht de vertrouwelijkheid te respecteren;
 • Installatie van antivirusprogramma’s op alle pc’s.

Mocht er zich toch een incident voordoen waarbij uw gegevens betrokken zijn, dan wordt u persoonlijk verwittigd in de door de wet voorziene omstandigheden.

Wijziging privacyverklaring

BANSPA kan zijn privacyverklaring steeds wijzigen. Deze wijziging zullen we voortdurend aankondigen via onze website.
Oudere versies van onze privacyverklaring zullen in het archief worden opgeslagen. Stuur ons een e-mail indien u deze wenst te raadplegen.

De laatste wijziging aan deze Privacyverklaring gebeurde op 19 maart 2024.