Doelstelling

BANSPA (Brusselse Adviesraad van Nederlandstalige Sociale Partners) verleent advies aan de Brusselse en Vlaamse beleidsactoren over de thema’s werk, opleiding en de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Waar het Brusselse beleid raakvlakken heeft met het Vlaamse, adviseert BANSPA de beleidsvorming.

Opdrachten

De opdrachten van BANSPA zijn veelvuldig. BANSPA staat in voor:

  • adviesverlening aangaande thema’s op het raakvlak van werk, beroepsopleiding, onderwijs en ondernemen;
  • adviesverlening in functie van een sterkere afstemming van gemeenschaps- en gewestmateries, en samenwerking van actoren op het raakvlak van werk, opleiding en onderwijs;
  • gezamenlijke adviezen vanuit BANSPA en Instance Bassin EFE (Enseignement - Formation - Emploi);
  • bijdragen aan de doelstellingen van de Strategie GO4Brussels 2030: de gekruiste beleidsinitiatieven werk-opleiding versterken, het Brussels programma voor onderwijs en kinderopvang verderzetten, en actief samenwerken met de andere Gewesten en Gemeenschappen. 

 

BANSPA verleent tevens advies op vraag, of op eigen initiatief, ten behoeve van onder andere: 

  • de Brusselse en Vlaamse Regering, hun respectievelijke minister-presidenten, en in het bijzonder aan de Brusselse ministers bevoegd voor Werk en Economie, en aan de Vlaamse ministers bevoegd voor Werk, Sociale Economie, Onderwijs, Brussel en de Vlaamse Rand;
  • de leden van het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC);
  • Actiris;
  • VDAB;
  • Brupartners;
  • SERV. 

Sociale partners

Als overlegorgaan zit de adviesopdracht van BANSPA ingebed in artikel 15 van het Samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Vlaams Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest over de afstemming van het arbeidsmarktbeleid, opleiding, vorming en de bevordering van arbeidsmobiliteit, zoals dat vernieuwd en goedgekeurd werd in 2021.

(zie instemmingsordonnantie) van 2 december 2021, instemmingsdecreet van 15 oktober 2021).

Vertegenwoordigers van werkgeversorganisaties (BECI, BRUXEO, Kamer van Koophandel, UNIZO, VOKA) en werknemersorganisaties (ABVV, ACV, ACLVB) zetelen in BANSPA. Ook worden Actiris, Brussel Economie en Werkgelegenheid (BEW), VDAB Brussel, de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) en Syntra Brussel uitgenodigd om hun expertise te bundelen met die van de sociale partners. Dat bevordert een vlotte wisselwerking met de Brusselse en Vlaamse instellingen.

Tracé Brussel vzw verzorgt het secretariaat van BANSPA.

De samenstelling van BANSPA vindt u hier.